Reglement TV de Vierslag

1. Leden
Alleen leden hebben vrij toegang op de banen, met uitzondering van regel 8 en 9.

2. Openingstijden.
In principe is het park het gehele jaar geopend.
De banen zijn geopend: 1 april t/m 30 september van 7.00 tot 23.00 uur. 1 oktober t/m 31 maart van 8.00 tot 22.00 uur.
De kantine is zoveel mogelijk geopend.

3. Kleding en schoeisel.
Tenniskleding en tennisschoenen zijn verplicht tijdens het spelen op de baan.

4. Reserveringsbord.
Voordat men gaat spelen dient men tenminste twee geldige ledenpassen/voorlopige passen, voorzien van een gelijkende pasfoto, dan wel één geldige ledenpas/voorlopige pas en één introducépas op de gewenste tijd in het reserveringsbord te plaatsen.
Reserveren kan alleen indien men op het park aanwezig is. Van te voren een bepaalde tijd reserveren is dus niet toegestaan. Indien beide banen bezet zijn, dient eerst baan 1 te worden gereserveerd.
Er mag alleen worden gespeeld met een persoonlijke ledenpas/voorlopige pas of een introducépas. Spelen zonder pas is niet toegestaan. Bij constatering kan verwijdering van de baan volgen. Bij verlies van de ledenpas kan tegen betaling van €5,- een vervangend exemplaar worden verkregen.

5. Speeltijd.
De speeltijd voor recreatietennis staat op het bord aangegeven (maximaal een half uur). De speeltijd vangt aan op het hele of het halve uur. Na de speeltijd hebben wachtende recht op de baan in volgorde van reserveren of zij die voorrang hebben volgens regel 11.
Leden die lessen hebben gevolgd, mogen niet het halfuur aansluitend
aan het lesuur reserveren, tenzij de banen na het lesuur nog vrij zijn.

6. spelersaanbod.
Bij groot spelersaanbod is enkelspel niet toegestaan.
Geef een ander ook de kans een balletje te slaan.

7. Wisselen.
Een begonnen spel mag men onderbreken om daarna in een andere samenstelling, maar geen nieuwe aanvangstijd, verder te spelen. Laat men extra spelers op de baan toe, dan geldt voor de gehele combinatie de aanvangtijd van de eerste spelers van die combinatie. Tevens dienen de nieuwe spelers hun ledenpas in het reserveringbord te plaatsen.

8. Introducés.
Introducés mogen, indien de banen vrij zijn, tegen betaling van € 3,50 per uur (junioren € 1,75) van de banen gebruik maken met inachtneming van de artikelen 4,5 en 12.
Men kan maximaal 2 maal als introducé van de banen gebruik maken. De introducé dient in het bezit te zijn van een introducépas, die verkrijgbaar is bij mevrouw Rixt Bierma, telefoon 0518-462449.

9. Wedstrijden/toernooien.
Het bestuur en de technische commissie hebben het recht om de banen te reserveren voor door of namens hen toegestane wedstrijden of trainingen en lessen. Zij zullen hiervan zo spoedig mogelijk mededeling doen op het publicatiebord.
Competitie- en toernooibanen mogen pas bespeeld worden na vrijgave door de wedstrijdleiding.

10. Vegen banen.
Voor het spelen dienen de banen te worden geveegd, behalve als de banen nat zijn. In dat geval mag er niet geveegd worden. Het vegen heeft tot doel het zand goed te verdelen over de baan en vuil te verwijderen, waardoor slijtage beperkt wordt.

11. Schooljeugd.
De basisschool jeugd mag na 7 uur ‘s avonds niet verder spelen als andere leden komen om te tennissen. De jeugd mag de begonnen speeltijd niet uitspelen. Zij hebben op woensdagmiddag wel voorrang op wachtende andere leden, doch deze mogen wel de begonnen speeltijd uitspelen.

12. Verlichting.
In de periode van 1 april tot en met 30 september mag de verlichting tot 22.45 uur gebruikt worden. Na 23.00 uur dient men volstrekte rust in acht te nemen.
In de periode van 1 oktober tot en met 31 maart mag de verlichting tot 22.00 uur gebruikt worden. Van bovengenoemde tijden mag alleen worden afgeweken tijdens door de vereniging georganiseerde toernooien.
De verlichtingsschakelaar zit in de WC (buitenzijde kantine) en kan door iedereen bediend worden. Na het uitschakelen van de verlichting dient 20 minuten wachttijd in acht genomen te worden alvorens de verlichting opnieuw kan worden ingeschakeld.
Na de laatste partij dient de verlichting te worden uitgeschakeld.

13. Gedrag.
Wangedrag op of rond de banen kan verwijdering door of namens het bestuur (parkbeheer) tot gevolg hebben. Herhaald wangedrag kan leiden tot inneming van de ledenpas en/of schorsing.
Alcoholische dranken op de banen zijn te allen tijden verboden. Glaswerk t.b.v. consumpties op de banen is niet toegestaan.
Fietsen en bromfietsen dienen op de daarvoor bestemde plaats gestald te worden.

14. Gebruik oefenkooi.
Na 20:00 uur mag de oefenkooi niet meer gebruikt worden in verband met mogelijk lawaaioverlast.

15. Geschillen.
Bij geschillen over het baanreglement meldt men dit bij één van de leden van de Technische Commissie of het bestuur. Hun uitspraak is bindend en zij zullen, indien nodig overleg plegen.

16. Vervallen.
Hiermee vervallen alle voorgaande baanreglementen.