Parkreglement TV de Vierslag

Artikel 1 - Gebruik faciliteiten Tennispark TV de Vierslag

Tot het gebruik van de faciliteiten van Tennispark TV de Vierslag zijn uitsluitend die leden van Tennisvereniging de Vierslag gerechtigd, die in het bezit zijn van een geldige ledenpas. Deze ledenpas moet op verzoek kunnen worden getoond.

Artikel 2 - Openingstijden park en kantine

In principe is het park het gehele jaar geopend tot 23.00u. De kantine is zoveel mogelijk geopend. De bestuursleden beheren de sleutels van de kantine. De sleutel van de kantine kan geleend worden, na het maken van duidelijke afspraken over het gebruik met het bestuurslid waarvan de sleutel geleend wordt.

Artikel 3 - Schoeisel

Het dragen van tennisschoenen is verplicht tijdens het spelen op de baan.

Artikel 4 -  Bezetting van de banen

Bij groot spelersaanbod is enkelspel niet toegestaan. Bij dubbele bezetting wordt er na 30 minuten gewisseld. Geef een ander ook de kans een balletje te slaan.

Artikel 5 -  Introducees

Introducees mogen, indien de banen vrij zijn, tegen betaling van € 3,50 per uur (junioren € 1,75) van de banen gebruik maken. Bij drukke bezetting van de banen gaan leden van de tennisvereniging vóór introducees.

Men kan maximaal 2 maal als introducé van de banen gebruik maken. De introducé dient in het bezit te zijn van een introduceepas, die verkrijgbaar is bij mevrouw Rixt Bierma, telefoon 0518-462449.

Artikel 6 - Wedstrijden/toernooien

Het bestuur heeft het recht om de banen te reserveren voor door of namens hen toegestane wedstrijden, lessen en verhuur. Zij zullen hiervan zo spoedig mogelijk mededeling doen op de website.

Artikel 7 - Verhuur van de tennisbaan

De tennisbanen kunnen door niet-leden gehuurd worden. Dit is mogelijk na overleg met een bestuurslid over de voorwaarden en het maken van afspraken over betaling. De kosten van het huren van een baan zijn € 10,- per uur. Het huren van twee banen voor een dagdeel (4 uren) kost € 50,-.

Het is bij baanhuur alleen toegestaan consumpties van de Tennisvereniging te nuttigen.

Artikel 8 - Vegen banen

Na het spelen dienen de banen te worden geveegd, behalve als de banen nat zijn. In dat geval mag er niet geveegd worden. Het vegen heeft tot doel het zand goed te verdelen over de baan en vuil te verwijderen, waardoor slijtage beperkt wordt.

Artikel 9 - Verlichting

De verlichting mag tot 22.45 uur gebruikt worden. Na 23.00 uur dient men volstrekte rust in acht te nemen.

Van bovengenoemde tijden mag alleen worden afgeweken tijdens door de vereniging georganiseerde toernooien en KNLTB competities.

De verlichtingsschakelaar zit in aan de buitenkant van de kantine en kan door iedereen bediend worden. Na het uitschakelen van de verlichting dient 20 minuten wachttijd in acht genomen te worden alvorens de verlichting opnieuw kan worden ingeschakeld.

Na de laatste partij dient de verlichting te worden uitgeschakeld.

Artikel 10 - Gedrag

Wangedrag op of rond de banen kan verwijdering door of namens het bestuur (parkbeheer) tot gevolg hebben. Herhaald wangedrag kan leiden tot inneming van de ledenpas en/of schorsing.

Alcoholische dranken op de banen zijn te allen tijde verboden. Glaswerk t.b.v. consumpties op de banen is niet toegestaan.

Fietsen en bromfietsen dienen op de daarvoor bestemde plaats gestald te worden.

Artikel 11 - Gebruik tennis-/kaatsmuur

Na 22:00 uur mag de tennis-/kaatsmuur niet meer gebruikt worden in verband met mogelijk lawaaioverlast.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontvreemde en/of verloren gegane eigendommen van spelers of bezoekers.
Men is verplicht in geval van al dan niet moedwillige vernieling van en aan banen en eigendommen van of op het park terstond aan het bestuur mededeling te doen en de werkelijk geleden schade te vergoeden in geval deze moedwillig is toegebracht.
Voor schade veroorzaakt door misbruik of vermissing van de ledenpas kan het betreffende lid aansprakelijk worden gesteld.

 Artikel 13 – Parkreglement

Ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement.
In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Het bestuur behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit reglement aan te brengen.

Artikel 14 - Geschillen

Bij geschillen over het baanreglement meldt men dit bij één van de leden van het bestuur. Hun uitspraak is bindend en zij zullen, indien nodig overleg plegen.